STATUT
Stowarzyszenia
Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „MUSICA ANTIQUA”
Tekst jednolity
Stan na dzień 16.09.2022 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua” zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.
§ 2.
1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane na podstawie Ustawy- Prawa o Stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną, działa na podstawie niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
§ 3.
1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Poniatowa pod adresem ul. 11 Listopada 5.
§ 4.
Stowarzyszenie używać pieczęci nagłówkowej o treści Stowarzyszenie Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua”, 24-320 Poniatowa, ul. 11 Listopada 5 tel. (0-81) 820 47 86

Rozdział II
Celem Stowarzyszenia jest:

§ 5.
1. Upowszechnianie różnych gatunków muzyki wokalnej, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej oraz tańców w różnych stylach i formach.
2. Wydobywanie i artystyczne przetwarzanie dawnej i współczesnej muzyki chóralnej, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej, poszukiwanie nowych form i technik wyrazu, gromadzenie wiedzy i dokumentów.
3. Poszukiwanie i przywracanie dla kultury narodowej zapomnianych i ginących zjawisk artystycznych z kręgu dawnej muzyki polskiej.
4. Upowszechnianie polskiej kultury narodowej w kraju i zagranicą ze szczególnym uwzględnieniem środowisk województwa lubelskiego.
5. Upowszechnianie kultury i dziedzictwa innych narodowości.
6. Wychowywanie dzieci i młodzieży, a także edukowanie osób dorosłych w duchu miłości do muzyki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i kultury narodowej.
7. Upowszechnianie kultury muzycznej, w szczególności organizację zajęć pozalekcyjnych, zajęć pozaszkolnych, koncertów, festiwali, warsztatów, konferencji, prelekcji, itp.
§ 6.
Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych, poprzez:
1. prowadzenie zajęć artystycznych i zespołów artystycznych umożliwiających w szczególności rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wokalnych, instrumentalnych, tanecznych, teatralnych dla różnych grup wiekowych tj.: dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wymianę doświadczeń międzypokoleniowych;
2. organizowanie zajęć pozalekcyjnych, zajęć pozaszkolnych, koncertów, festiwali, warsztatów, konferencji, prelekcji, seminariów, staży, repetytoriów o charakterze publicznym i seminaryjnym;
3. opracowywanie zebranych materiałów źródłowych i ich popularyzację za pośrednictwem: zajęć pozalekcyjnych, zajęć pozaszkolnych, koncertów, festiwali, warsztatów, konferencji, prelekcji, seminariów, pokazów, publikacji oraz innych form upowszechniania;
4. współdziałanie z placówkami kulturalno-oświatowymi, m.in.: specjalistycznymi placówkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami artystycznymi, przedszkolami, szkołami podstawowymi, średnimi i wyższymi, z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej, w szczególności w zakresie wspierania systemu oświaty i wychowania;
5. udzielanie instruktażu i pomocy repertuarowej, powoływania roboczych zespołów o ukierunkowaniu artystycznym w zależności od wytyczonych zadań;
6. organizacja wyjazdów zagranicznych dla popularyzowania polskiej kultury narodowej wśród Polonii oraz wśród innych narodowości.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków rzeczywistych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§ 8.
1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Członkostwo nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 9.
Członek rzeczywisty ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2. korzystać z urządzeń Stowarzyszenie na zasadach określonych przez Zarząd,
3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
§ 10.
Członek rzeczywisty ma obowiązek:
1. przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminów i uchwał Zarządu,
2. uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
3. regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 11.
Członkiem wspierającym może być:
1. osoba fizyczna, pełnoletnia, zgłaszająca akces na rzecz Stowarzyszenia,
2. osoba prawna deklarująca pisemnie chęć współpracy i wspomagania Stowarzyszenia, przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia – członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem upełnomocnionego przedstawiciela i dysponuje jednym głosem,
3. członek wspierający ma obowiązek regularnego opłacania zadeklarowanej stawki (składki).
§ 12.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która została powołana za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
§ 13.
Członkostwo wygasa poprzez:
1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
2. wykluczenie ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu,
3. śmierć członka.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 14.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenia Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz trwa 4 lata.
§ 15.
1. Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów:
a) przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie,
b) bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania – w drugim terminie.
§ 16.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu,
2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. uchwalanie wewnętrznych regulaminów Stowarzyszenia,
4. uchwalanie wytycznych działania Stowarzyszenia,
5. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkostwa,
6. uchwalanie zmian w Statucie,
7. podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych dla Stowarzyszenia sprawach,
8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§ 17.
1. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd zobowiązany jest powiadomić pisemnie członków co najmniej na siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Powiadomienie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać: miejsce, termin i porządek obrad.
§ 18.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:
a) na podstawie uchwały Zarządu,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemne żądanie co najmniej jednej trzeciej członków upoważnionych do głosowania.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie miesiąca od daty zgłoszenia żądania i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. Powiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać informację, na czyje żądanie jest ono zwoływane.
§ 19.
1. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 7 osób w tym prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, kierownik artystyczny i członkowie.
2. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka Zarządu, Zarząd może dołączyć do swego składu nowego członka. Liczba osób dodanych nie może jednak przekroczyć jednej trzeciej składu Zarządu.
3. Posiedzenie Zarządu odbywa się co najmniej raz na trzy miesiące.
4. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
§ 20.
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
3. uchwalanie rocznych planów pracy Stowarzyszenia oraz preliminarzy dochodów i wydatków,
4. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,
5. rozstrzyganie sporów zaistniałych między członkami na tle ich działalności w Stowarzyszeniu,
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w granicach ustanowionych przez Walne Zgromadzenie,
7. prowadzenie imiennego spisu członków Stowarzyszenia i utrzymywanie go w aktualnym stanie,
8. powoływanie ze swego grona w drodze jawnych wyborów prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza, kierownika artystycznego,
9. Kierownik Artystyczny kierujący pracą zespołu przedstawia Zarządowi do zatwierdzenia skład pracowników zespołu.
§ 21.
1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia są prawomocne, jeżeli zostały podjęte większością głosów przy obecności co najmniej połowy Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.
2. Do składania aktów woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu w tym prezes lub wiceprezes.
§ 22.
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie, przynajmniej raz w roku, kontroli działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem merytorycznym i formalnym,
b) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądaniem wyjaśnień,
c) udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu,
d) sporządzanie sprawozdania ze swej działalności i przedkładanie go Walnemu Zgromadzeniu,
e) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Komisji, w tym Przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 23.
Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
§ 24.
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1. składek członkowskich, których wysokość i zasady opłacania określa Zarząd Stowarzyszenia,
2. dotacji, zapisów, darowizn oraz ofiarności publicznej,
3. dochodów z własnej działalności,
4. wpływów z imprez, wydawanych materiałów i z innych źródeł uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.
§ 25.
Gospodarka funduszami odbywa się w oparciu o istniejące przepisy prawne obowiązujące Stowarzyszenia oraz w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia i Zarządu Stowarzyszenia.
§ 26.
Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
§ 27.
Zarząd Stowarzyszenia wydziela fundusze zapewniające wsparcie w pracy zespołu muzyki dawnej oraz innym zespołom współpracującym ze Stowarzyszeniem i posiadającym subkonta w tymże Stowarzyszeniu. Na subkontach gromadzone są środki finansowe z darowizn, dotacji i własnej działalności wspierającej możliwość realizacji założeń programowych zatwierdzonych przez Zarząd.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 28.
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia tylko wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad tego Zgromadzenia.
§ 29.
1. Walne Zgromadzenia podejmuje uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością głosów uprawnionych do głosowania członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

1. Nowelizacja Statutu następuje w drodze Uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Statut zaktualizowano Uchwałą Nr 2/2022 z dnia 16-09-2022 przez Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
3. Tekst jednolity Statutu przyjęto Uchwałą Nr 3/2022 z dnia 16-09-2022 przez Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
4. Statut znajduje się w sekretariacie w siedzibie Stowarzyszenia.