Zapytanie ofertowe nr MEiN 2/2023
wybór wykonawcy
dokonany w dniu 20 marca 2023 rokuW związku z przeprowadzonym zapytaniem, dotyczącym wykonania usługi polegającej na „Dostosowaniu siedziby Stowarzyszenia na potrzeby realizacji działań statutowych w obszarze oświaty i wychowania – prace remontowe” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie siedziby Stowarzyszenia wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby realizacji działań statutowych w obszarze oświaty i wychowania”, realizowanego z Programu Inwestycyjnego „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”, finansowanego ze środków budżetu państwa, na podstawie umowy nr MEIN/2022/DPI/3550 z dn. 29.12.2022, zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki,  Stowarzyszenie Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua” informujemy, że wybrano ofertę przedstawioną przez

Przedsiębiorstwo Budowlane „ANDREBUD” Marian Gołąb, ul. 1 Maja 6/34, 24-320 Poniatowa

WYBÓR WYKONAWCY informacja do pobrania


Zapytanie ofertowe nr MEiN 2/2023
z dnia 8 marca 2023 rokuW związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie siedziby Stowarzyszenia wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby realizacji działań statutowych w obszarze oświaty i wychowania” publikujemy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami na wykonanie Prac Remontowych.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Dostosowaniu siedziby Stowarzyszenia na potrzeby realizacji działań statutowych w obszarze oświaty i wychowania - prace remontowe", w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Dostosowanie siedziby Stowarzyszenia wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby realizacji działań statutowych w obszarze oświaty i wychowania", realizowanego z Programu Inwestycyjnego „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania", finansowanego ze środków budżetu państwa, na podstawie umowy nr MEIN/2022/DPl/3550 z dn. 29.12.2022 r., zawartej ze Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
„Dostosowanie siedziby Stowarzyszenia na potrzeby realizacji działań statutowych w obszarze oświaty i wychowania - prace remontowe", należy dokonać zgodnie załącznikami, dołączonymi do Zapytania Ofertowego tj.:

Zał. nr 5.1 - Projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami;
Zał. nr 5.2 - Projekt techniczny wraz z rysunkami;
Zał. nr 5.3 - Przedmiary robót - 3 szt.;
Zał. nr 5.4 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ST-8.

Miejsce realizacji zamówienia
ul. 11 Listopada 5, Poniatowa, 24-320 Poniatowa

Inne informacje dot. przedmiotu zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Warunki płatności
Na podstawie wystawionej faktury lub rachunku, po wykonaniu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru zamówienia przez Zamawiającego.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Od daty podpisania umowy – 60 DNI

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania). Oferta winna być podpisana przez uprawnioną osobę reprezentującą wykonawcę i musi zawierać:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (Zał. nr 2),
Oświadczenie o braku powiązań (Zał. nr 3),
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Zał. nr 4).

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni licząc od upływu terminu złożenia oferty

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi posiadać wiedzę , doświadczenie oraz potencjał kadrowy i sprzętowy pozwalający na realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zapytania ofertowego. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana w oparciu o Oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym - załącznik nr 2.

2. Oświadczenie o braku powiązań Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o analizę oświadczenia Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

W sytuacji wystąpienia powiązania, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania Wykonawca składa oświadczenie dotyczące Art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana w oparciu o Oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym - załącznik nr 4.

ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad i warunków określonych w § 9 „Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych" umowy nr MEiN/2022/DPl/3550 z dn. 29.12.2022 r. określającej przeznaczenie dotacji celowej przyznanej na finasowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z zadaniem pn. ,,Dostosowanie siedziby Stowarzyszenia wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby realizacji działań statutowych w obszarze oświaty i wychowania".

SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: szczygielek@gmail.com, do dnia 15 marca 2023 r. (DECYDUJE DATA WPŁYWU OFERTY)
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie Zamawiającego w siedzibie Stowarzyszenia Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua”; oraz na stronie internetowej http://scholares.poniatowa.pl/zp.html

OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
cena – 100%

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z adresem e-mail podanym w ofercie do kontaktu.

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Danuta Danielewicz pod numerem telefonu 506 678 895 oraz adresem e-mail: szczygielek@gmail.com
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postepowania na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnienia.
W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania i złożenia oferty.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua”; ul. 11 listopada 5, 24-320 Poniatowa
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw, proszę się kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, listownie na adres:
Stowarzyszenie Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua”; ul. 11 listopada 5, 24-320 Poniatowa e-mail: szczygielek@gmail.com,
3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i realizacji umowy i zobowiązań z niej wynikających, a także podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze, wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, ustawy o rachunkowości, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów podatkowych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.  Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również ujawniane podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną Stowarzyszenia Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua”;. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania.
5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych. 
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. 
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych Pana/i dotyczących, na podstawie art. 15 RODO, sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz na podstawie art. 20 RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych.
8. Nie przysługuje państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO, oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO.
9. Przysługuje państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO. Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.


ZAŁĄCZNIKI ZO nr MEiN 2/2023 całość do pobrania


Zapytanie ofertowe nr MEiN 1/2023
wybór wykonawcy
dokonany w dniu 24 lutego 2023 rokuW związku z przeprowadzonym zapytaniem na wykonanie Projektu Budowlanego, w ramach zadania inwestycyjnego „Dostosowanie siedziby Stowarzyszenia wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby realizacji działań statutowych w obszarze oświaty i wychowania” informujemy, że wybrano ofertę przedstawioną przez
Przedsiębiorstwo Budowlane ABACUS Piotr Józefczuk, Snopków 89 A, 21-002 Jastków

WYBÓR WYKONAWCY informacja do pobrania


Zapytanie ofertowe nr MEiN 1/2023
z dnia 14 lutego 2023 rokuW związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie siedziby Stowarzyszenia wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby realizacji działań statutowych w obszarze oświaty i wychowania” publikujemy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami na wykonanie Projektu Budowlanego.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania Projektu Budowlanego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie siedziby Stowarzyszenia wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby realizacji działań statutowych w obszarze oświaty i wychowania”, realizowanego z Programu Inwestycyjnego „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”, finansowanego ze środków budżetu państwa, na podstawie umowy nr MEIN/2022/DPI/3550 z dn. 29.12.2022 r., zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie Projektu budowlanego należy dokonać zgodnie z przedmiarami robót, dołączonymi do Zapytania Ofertowego. Przedłożone przedmiary robót stanowią elementy pomocnicze do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres prac dotyczący Projektu Budowlanego zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.

Miejsce realizacji zamówienia
ul. 11 Listopada 5, Poniatowa, 24-320 Poniatowa

Inne informacje dot. przedmiotu zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Warunki płatności
Na podstawie wystawionej faktury lub rachunku, po wykonaniu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru zamówienia przez Zamawiającego.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Od daty podpisania umowy – 14 DNI

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni licząc od upływu terminu złożenia oferty

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - DYSPONOWANIE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca musi dysponować osobą/osobami, która/które będzie/będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności będzie/będą posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz przedłoży do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – POWIĄZANIE Z ZAMAWIAJACYM OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
1. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o analizę oświadczenia Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
W sytuacji wystąpienia powiązania, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniuz postępowania.

ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad i warunków określonych w § 9 „Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych” umowy nr MEiN/2022/DPI/3550 z dn. 29.12.2022 r. określającej przeznaczenie dotacji celowej przyznanej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z zadaniem pn. „Dostosowanie siedziby Stowarzyszenia wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby realizacji działań statutowych w obszarze oświaty i wychowania”.

SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: szczygielek@gmail.com, do dnia 22 lutego 2023 r. (DECYDUJE DATA WPŁYWU OFERTY)
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie Zamawiającego w siedzibie Stowarzyszenia Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua”; oraz na stronie internetowej http://scholares.poniatowa.pl/zp.html

OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- cena – 100%

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z adresem e-mail podanym w ofercie do kontaktu.

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Danuta Danielewicz pod numerem telefonu 506 678 895 oraz adresem e-mail: szczygielek@gmail.com
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postepowania na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania i złożenia oferty.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua”; ul. 11 listopada 5, 24-320 Poniatowa
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw, proszę się kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, listownie na adres:
Stowarzyszenie Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua”; ul. 11 listopada 5, 24-320 Poniatowa e-mail: szczygielek@gmail.com,
3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i realizacji umowy i zobowiązań z niej wynikających, a także podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze, wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, ustawy o rachunkowości, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów podatkowych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.  Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również ujawniane podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną Stowarzyszenia Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua”;. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania.
5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych. 
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. 
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych Pana/i dotyczących, na podstawie art. 15 RODO, sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz na podstawie art. 20 RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych.
8. Nie przysługuje państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO, oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO.
9. Przysługuje państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO. Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.


ZAŁĄCZNIKI ZO nr 1/2023 całość do pobrania